Drodzy forumowicze i goście!

Przeżyliśmy przestój związany z migracją z serwera na serwer i zmianą istotnych danych adresowych dla hostingu. Teraz forum powinno działać szybko, bez długiego oczekiwania na odpowiedź serwera. Zależy to też od szybkości waszych łącz, ale do któregoś września serwer był trudny do zaakceptowania.
Niestety technicznie wielkość naszego forum się mocno powiększyła i musimy zwracać większą uwagę na wykorzystanie przestrzeni dyskowej, nie duplikować postów (dawać linki) itp., bo nie utrzymamy baz danych w limitach dostawcy hostingu, a upgrade jest finansowo nieopłacalny.

W związku z "wysypem" reklamodawców informujemy, że konta wszystkich nowych użytkowników, którzy popełnią jakąkolwiek formę reklamy w pierwszych 3-ch postach, poza przeznaczonym na informacje reklamowe tematem "... kryptoreklama" będą usuwane bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Dotyczy to także użytkowników, którzy zarejestrowali się wcześniej, ale nic poza reklamami nie napisali. Posty takich użytkowników również będą usuwane, a nie przenoszone, jak do tej pory.
To forum zdecydowanie nie jest i nie będzie tablicą ogłoszeń i reklam!
Administracja Forum

To ogłoszenie można u siebie skasować po przeczytaniu, najeżdżając na tekst i klikając krzyżyk w prawym, górnym rogu pola ogłoszeń.

Uwaga! Proszę nie używać starych linków z pełnym adresem postów, bo stary folder jest nieaktualny - teraz wystarczy http://www.cheops4.org.pl/ bo jest przekierowanie.


/blueray21

TAROT - interpretacja i różne talie

Awatar użytkownika
blueray21
Administrator
Posty: 9314
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 23:45
x 44
x 400
Podziękował: 452 razy
Otrzymał podziękowanie: 13455 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: blueray21 » piątek 16 gru 2016, 21:01

Aron jasnowidz twierdzi, że Franciszek jest reinkarnacją Mojżesza, przyszedł tu naprawić to, co wtedy spieprzył.
W sumie na temat biblii, Egiptu, plag, Mojżesza nagrał dość długi ostatni film.
Porusza w nim, jak to się stało, że Mojżesz uwierzył w fałszywego Boga, kosmitę z którym spotykał się 3 razy. I jak przehandlował plemię żydowskie. I jaka obca rasa stała za Egiptem. Smutny film : https://www.youtube.com/watch?v=Ky7XvbvNQEY

Nawiasem mówiąc wszyscy tutaj jesteśmy kosmitami, jedni tylko spędzili znacznie więcej wcieleń na ziemi niż inni.
Nie mówię o niewcielonych gościach.
0 x


Wiedza ochrania, ignorancja zagraża.

Awatar użytkownika
chanell
Administrator
Posty: 6454
Rejestracja: niedziela 18 lis 2012, 10:02
Lokalizacja: Kraków
x 1090
x 320
Podziękował: 11567 razy
Otrzymał podziękowanie: 12006 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: chanell » wtorek 20 gru 2016, 11:32

The Economist - Świat w 2017 - Wróżka Alis

https://youtu.be/wcq0A0TAKgI


Kto zamieszkuje księżyc oraz...? - pytania do wróżki Alis

https://youtu.be/KaP7V0NwUKs
0 x


Lubię śpiewać, lubię tańczyć,lubię zapach pomarańczy...........

Awatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » środa 05 kwie 2017, 23:06

TAROT BUŁHAKOWA- Ada Edelman - 23.03.2017 r.

https://www.youtube.com/watch?v=RV5DYH3hzfo

Opublikowany 23 mar 2017
Spotkanie autorskie z tarocistką i medium, miłośniczką twórczości Bułhakowa - Adą Edelman, która prezentuje swój debiut literacki, książkę "Tarot Bułhakowa".
Książka dostępna m.in. na stronie:
www.poczytaj.pl/ksiazka/tarot-bulhakowa ... man,379036
0 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » sobota 08 kwie 2017, 23:32

Tarot Bułhakowa - Ada Edelman - 7.04.2017

https://www.youtube.com/watch?v=ewWkvbZU1Ug

Opublikowany 8 kwi 2017
Rozmowa Janusza Zagórskiego z Adą Edelman, autorką książki "Tarot Bułhakowa - od Głupca do Mistrza".
Ada Edelman - znana tarocistka i medium oraz miłośniczka prozy Bułhakowa prezentuje niezwykłą interpretację powieści "Mistrz i Małgorzata" opartą na gruncie ezoterycznym z całym bogactwem znaczeń i symboli właściwym tej dziedzinie.
Scenografię do rozmowy w studio stanowi ilustracja Ewy Brodek-Piłat będąca jednocześnie okładką wspomnianej książki.
0 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » niedziela 18 cze 2017, 19:37

Jan W. Suliga - Tarot a Kabała

https://www.youtube.com/watch?v=M_0HiE5uB5g

Opublikowany 11 maj 2017

Relacja ze spotkania w Księgarni Galerii "Nieznany Świat" z dr. Janem W. Suligą (Warszawa, 22.02.2017).

Dr Jan Witold Suliga z wyk­sz­tałce­nia etno­graf i antropolog kul­tury, pasjonuje się wróżbami i kar­tami Tarota. Od ponad 30 lat nie tylko się nimi zaj­muje, ale także o nich pisze. Jego Tarot – karty które wróżą, to pier­wsza w powo­jen­nej Polsce ofic­jal­nie wydana na ten temat pozy­cja.
Autor licznych artykułów oraz książek, m.in.: "Bib­lia szatana". "His­to­ria kart Tarota", "Tarot Magów", "Wielcy magowie świata" czy "Aniołowie w trady­cji i sztuce judeochrześ­ci­jańskiej".
Opra­cował też i wydał dwie talie Tarota. Prowadzi, cenione w środowisku, warsz­taty, kursy doty­czące pracy z tymi mag­icznymi kar­tami oraz szerzej pojętego wróżbiarstwa.
0 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » piątek 01 gru 2017, 23:15

Przepowiednia Dla Polski na 2018 r.Tarot 7.11.2017 r.

https://www.youtube.com/watch?v=z5q-dLjQg60
0 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » czwartek 15 lut 2018, 22:43

Obrazek

KILKA UWAG
WPROWADZAJĄCYCH

Na kar­ty Ta­ro­ta moż­na spoj­rzeć w dwo­ja­ki spo­sób: z jed­nej stro­ny moż­na je po­trak­to­wać jako dzie­ła sztu­ki ma­lar­skiej, rza­dziej gra­ficz­nej, czy­li jako cykl ma­lar­skich przed­sta­wień ar­ty­stycz­nych, a tak­że jako zbiór ob­ra­zów słu­żą­cych do dy­wi­na­cji kar­ta­mi. Pi­sząc ni­niej­szy lek­sy­kon, usto­sun­ko­wa­łem się do sie­dem­dzie­się­ciu ośmiu kart two­rzą­cych ta­ro­to­wą ta­lię w obu tych ka­te­go­riach. Ha­sła, a więc sym­bo­le, opi­sa­ne są w lek­sy­ko­nie pod ką­tem kul­tu­ry, mi­to­lo­gii, sztu­ki i ich zna­cze­nia w in­ter­pre­ta­cji her­me­tycz­nej i dy­wi­na­cyj­nej.

Sym­bo­le umiesz­cza­ne na prze­strze­ni wie­ków w ta­liach kart Ta­ro­ta sta­no­wią zbiór ob­ra­zów umoż­li­wia­ją­cych ar­ty­ście prze­ka­za­nie po­przez dzie­ło my­śli i po­kła­dów świa­do­mo­ści, zaś u od­bior­cy po­wo­du­ją wgląd w jego świa­do­mość, głę­bo­kie po­ru­sze­nie wy­obraź­ni, a tak­że wpły­wa­ją na ak­ty­wi­za­cję in­tu­icji i per­cep­cji. Mimo upły­wu wie­lu lat, a na­wet wie­ków od cza­sów po­wsta­wa­nia po­szcze­gól­nych ta­lii kart Ta­ro­ta, me­ta­fo­ry i per­so­ni­fi­ka­cje za­war­tych w nich ob­ra­zów za­cho­wu­ją swą nie­zmien­ną siłę od­dzia­ły­wa­nia wi­zu­al­ne­go i psy­cho­lo­gicz­ne­go na od­bior­cę.

Ce­lem mo­jej książ­ki jest ze­bra­nie i opi­sa­nie pod wie­lo­ma wzglę­da­mi moż­li­wie naj­szer­sze­go spek­trum sym­bo­li­ki ta­ro­to­wej ta­lii. Sta­ra­łem się, aby mój prze­kaz był jed­no­cze­śnie la­pi­dar­ny i wy­czer­pu­ją­cy. Za­war­te są tu in­for­ma­cje za­rów­no oczy­wi­ste, jak i nie­ocze­ki­wa­ne, gdyż sym­bo­le ta­kie wła­śnie są – per­so­ni­fi­ku­ją ta­kie zja­wi­ska, któ­re jed­no­znacz­nie od­wo­łu­ją się do ja­kichś cech (np. słoń­ce to sym­bol cie­pła). W książ­ce tej, na­pi­sa­nej na po­trze­by hi­sto­ry­ków sztu­ki, hi­sto­ry­ków kart oraz osób pa­ra­ją­cych się kar­to­man­cją przy uży­ciu Ta­ro­ta, sta­ra­łem się w ko­in­cy­den­cji ha­seł umie­ścić moż­li­wie do­kład­ne od­nie­sie­nia kul­tu­ro­we i mi­to­lo­gicz­ne, ogra­ni­czy­łem je jed­nak­że do nie­zbęd­ne­go mi­ni­mum tak, by nie „za­śmie­cać” lek­sy­ko­nu nie­po­trzeb­ny­mi in­for­ma­cja­mi. W przy­pad­ku lek­sy­ko­nu sym­bo­li nie spo­sób bo­wiem wy­czer­pać zna­cze­nia ha­seł: jest to nie­moż­li­we, gdyż in­ter­pre­ta­cja da­ne­go sym­bo­lu za­le­ży od źró­dła iko­no­gra­ficz­ne­go, ja­kie bę­dzie­my roz­wa­żać, oraz kon­tek­stu in­nych ar­te­fak­tów, w któ­rych oto­cze­niu i sy­tu­acji znaj­dzie się dany sym­bol. Moż­na je­dy­nie po­dać naj­pow­szech­niej­sze zna­cze­nia sym­bo­li bra­nych pod uwa­gę, a tak­że wpro­wa­dzić nową wie­dzę do na­uki o sym­bo­lach dzię­ki roz­pa­trze­niu ich w uję­ciu no­we­go źró­dła iko­no­gra­ficz­ne­go. Moja książ­ka speł­nia to za­da­nie, gdyż jak do­tąd za­in­te­re­so­wa­nia hi­sto­ry­ków sym­bo­li nie zwró­ci­ły się ku nie­zwy­kłe­mu źró­dłu iko­no­gra­ficz­ne­mu, ja­kim jest ta­lia kart Ta­ro­ta. Lek­sy­kon opie­ra się więc na no­wym, nie­do­ce­nio­nym do­tych­czas, źró­dle sym­bo­li­ki, ja­kim jest sie­dem­dzie­siąt osiem ob­ra­zów two­rzą­cych tra­dy­cyj­ną ta­lię kart Ta­ro­ta. Pa­mię­taj­my bo­wiem, że Ta­rot to nie tyl­ko zbiór kart naj­czę­ściej ko­ja­rzo­nych z wróż­biar­stwem i pra­cą psy­cho­lo­gicz­ną, z okul­ty­stycz­ną me­to­dą uka­za­nia po­stę­pu czło­wie­ka na jego ścież­ce do osią­gnię­cia du­cho­we­go, psy­chicz­ne­go i emo­cjo­nal­ne­go roz­wo­ju. To tak­że dzie­ło sztu­ki, po­nie­kąd mało do­ce­nia­ne, może na­wet i nie­zau­wa­żal­ne. Wie­le daw­nych i współ­cze­snych ta­lii wy­ko­na­nych zo­sta­ło przez zna­ko­mi­tych ar­ty­stów epok. Na­zwi­ska moż­na mno­żyć; tu – dla przy­kła­du – war­to wspo­mnieć kil­ka z nich. Na­le­że­li do nich choć­by wło­ski ma­larz i ry­tow­nik, pre­kur­sor mie­dzio­ry­tu – An­dre­as Man­te­gna (ok. 1431–1506), ma­larz i ry­sow­nik Ni­co­las Co­nver (XVIII w.), Bo­ni­fa­cio Bem­bo (ok. 1420 – mię­dzy 1478 a 1783), Clau­de Bur­del (1727–1799), ma­lar­ka Pa­me­la Col­man Smith (1878–1951), ma­lar­ka Frie­da Har­ris (1877–1962), Sta­ni­slas de Gu­aita (1861–1897), Gio­van­ni Vac­che­ta (1863–1940), Ger­hard En­caus­se (1865–1917) czy Sa­lva­do­re Dali (1904–1989), zaś ze współ­cze­snych np. Pa­trick Va­len­zia, To­masz Ma­roń­ski, Pie­tro Al­li­go, Pa­tri­zio Evan­ge­li­sti, John Bon­ner, God­frey Do­wson, Gior­da­no Ber­ti, Gior­gio Ta­va­glio­ne, Ias­sen Ghiu­se­lev, Ata­nas Ale­xan­der Ata­nas­sow, Da­vid Se­xton, Ar­tu­ro Pic­ca i inni. Fe­no­men sym­bo­li­ki kart Ta­ro­ta po­le­ga jed­nak na nie­zwy­kle umie­jęt­nym po­łą­cze­niu dzie­ła sztu­ki z jego dy­wi­na­cyj­nym prze­zna­cze­niem. O tym war­to pa­mię­tać i mieć to na uwa­dze. Ta­rot jest bo­wiem zna­ko­mi­tym przy­kła­dem wy­ko­rzy­sta­nia dzie­ła sztu­ki do ce­lów prak­tycz­nych ma­ją­cych za­sto­so­wa­nie w co­dzien­nym ży­ciu czło­wie­ka.

Ta­lia Ta­ro­ta, skła­da­ją­ca się z sie­dem­dzie­się­ciu ośmiu kart po­dzie­lo­nych na Ar­ka­na Małe (56 kart) i Wiel­kie (22 kar­ty), swą sym­bo­li­kę za­wdzię­cza roz­wi­ja­ją­cym się od XIV wie­ku na­ukom okul­ty­stycz­nym, al­che­micz­nym, astro­lo­gicz­nym, astro­no­micz­nym, nu­me­ro­lo­gicz­nym, ka­ba­li­stycz­nym i her­me­tycz­nym przy jed­no­cze­snym wy­ko­rzy­sta­niu sze­ro­kiej sym­bo­li­ki śre­dnio­wiecz­nej, chrze­ści­jań­skiej, egip­skiej i da­le­ko­wschod­niej. Iko­no­gra­fia kart Ta­ro­ta jest obec­nie bar­dzo sze­ro­ka. Zja­wi­sko to zwią­za­ne jest z po­ja­wia­niem się no­wych ta­lii te­ma­tycz­nych, któ­re za­wie­ra­ją ta­kie sym­bo­le, któ­re do­sto­so­wu­ją się do kon­kret­ne­go te­ma­tu, a przez to od­bie­ga­ją od stan­dar­do­wych i tra­dy­cyj­nie przy­ję­tych. Owo wpro­wa­dza­nie no­wych sym­bo­li do Ta­ro­ta po­wo­du­je z jed­nej stro­ny, że nie jest on za­pie­czo­ny w swym kon­ser­wa­ty­zmie i że idea Ta­ro­ta dy­wi­na­cyj­ne­go i jako dzie­ła sztu­ki jest nadal otwar­ta. Z dru­giej stro­ny nowa sym­bo­li­ka nie wpro­wa­dza więk­szych róż­nic w fun­da­men­tal­nym zna­cze­niu kart i mimo że we współ­cze­snych ta­liach kart ta­ro­to­wych jest ogrom­na i roz­bu­do­wa­na, sym­bo­li­ka nada­na Ta­ro­to­wi w po­przed­nich stu­le­ciach nie stra­ci­ła ani na zna­cze­niu, ani na ak­tu­al­no­ści. Wciąż jest obec­na, od­czy­ty­wa­na na nowo i uzu­peł­nia­na. Po­bu­dza in­tu­icję i pro­wa­dzi do ro­zu­mie­nia po­za­in­te­lek­tu­al­ne­go. Nie da się jej za­mknąć w ja­kiś sztyw­ny sche­mat, sza­blon czy do­gmat – ta­jem­ni­ca Ta­ro­ta po­le­ga przede wszyst­kim na tym, że jego sym­bo­li­ki nie da się w peł­ni po­jąć. In­ter­pre­ta­cja sym­bo­li, jak i in­ter­pre­ta­cja sa­me­go Ta­ro­ta jako sys­te­mu dy­wi­na­cyj­ne­go, otwie­ra przed każ­dą oso­bą stu­diu­ją­cą go moż­li­wość no­wych i ory­gi­nal­nych ana­liz, ko­men­ta­rzy i wglą­dów.

Pa­mię­taj­my, że Ta­rot jest rów­nież sym­bo­lem sa­mym w so­bie. Opar­ty na sym­bo­li­ce Na­tu­ry i Wszech­świa­ta, sta­no­wi ob­ra­zo­we od­bi­cie Ko­smo­su wi­dzia­ne ocza­mi czło­wie­ka. W peł­ni wy­ra­ża po­ję­cie mi­kro- i ma­kro­ko­smo­su. Od­zwier­cie­dla wie­le aspek­tów ludz­kich w śro­do­wi­sku czło­wie­ka, otwie­ra po­kła­dy ludz­kiej nie­świa­do­mo­ści i głę­bo­kiej psy­chi­ki, uczy roz­wi­ja­nia in­tu­icji i uważ­no­ści, sta­je się rów­nież pod­sta­wą stu­diów okul­ty­stycz­nych. Ta­rot jest rów­nież sym­bo­lem wiecz­no­ści ży­cia, jego mo­bil­no­ści i nie­wy­czer­py­wal­no­ści oraz po­łą­cze­nia trzech wy­mia­rów ludz­kie­go ży­cia: du­cho­we­go, bio­lo­gicz­ne­go i psy­chicz­ne­go.

Ni­niej­szy Lek­sy­kon sym­bo­li Ta­ro­ta za­wie­ra tyl­ko te sym­bo­le, któ­re zo­sta­ły prze­ka­za­ne na daw­nych kar­tach, bę­dą­cych rów­no­cze­śnie prze­ło­mo­wy­mi dla zna­cze­nia i hi­sto­rii sa­me­go Ta­ro­ta. Tyl­ko te dwa kry­te­ria przy­świe­ca­ły mi w do­bo­rze ze­sta­wu ob­ra­zów do książ­ki. W Lek­sy­ko­nie po­mi­ną­łem ana­li­zę współ­cze­snych ta­lii Ta­ro­ta. Opi­sa­łem w nim tyl­ko te sym­bo­le, któ­re za­miesz­czo­ne zo­sta­ły na ta­liach wzor­co­wych, czy­li ta­liach o pod­sta­wo­wym i nie­za­prze­czal­nym zna­cze­niu dla sa­mej sztu­ki pra­cy z Ta­ro­tem oraz bę­dą­cych naj­bar­dziej su­ge­styw­ny­mi w sztu­ce. Wzią­łem pod uwa­gę czte­ry na­stę­pu­ją­ce ta­lie kart Ta­ro­ta:

TA­ROT MAR­SYL­SKI – to pierw­sza ta­lia o zna­cze­niu ści­śle ta­ro­to­wym, wró­żeb­nym, bę­dą­ca pier­wo­wzo­rem ta­lii dy­wi­na­cyj­nych aż do koń­ca XIX wie­ku. Jako pierw­sza ta­lia w dzie­jach Ta­ro­ta po­sia­da­ła usta­lo­ną i nie­zmien­ną licz­bę kart: sie­dem­dzie­siąt osiem (wcze­śniej, choć ist­nia­ły wpraw­dzie nie­któ­re ta­lie z 78 kar­ta­mi, licz­ba ta nie była sta­łą dla Ta­ro­ta). Kar­ty praw­do­po­dob­nie zo­sta­ły wy­ko­na­ne w la­tach 1748–1750 przez Ni­co­la­sa Co­nve­ra. Po­sia­da­ły wie­le póź­niej­szych wer­sji róż­nią­cych się je­dy­nie ko­lo­ry­sty­ką i ma­lo­wa­nych przez in­nych twór­ców kart, ale wzo­ru­ją­cych się oczy­wi­ście na ta­lii Co­nve­ra. W ni­niej­szej książ­ce po­słu­ży­łem się ta­lią w wer­sji fran­cu­skie­go ma­la­rza Clau­de’a Bur­de­la (1727–1799) z 1751 roku;
TA­ROT RI­DE­RA – WA­ITE’A, zwa­ny też Ta­ro­tem Wa­ite’a – Smith; ta­lia ta po­wsta­ła na prze­ło­mie 1909 i 1910 roku i była prze­ło­mo­wa w dzie­jach oma­wia­nych kart, gdyż jako pierw­sza w cza­sach no­wo­żyt­nych zi­lu­stro­wa­ła Małe Ar­ka­na i nada­ła nowe zna­cze­nie ca­łe­mu Ta­ro­to­wi (wcze­śniej pod­ję­to pró­bę zi­lu­stro­wa­nia Ma­łych Ar­ka­nów w XV wie­ku w Ta­ro­cie Sola Bu­sca, jed­nak w ów­cze­snych cza­sach sys­tem ten nie przy­jął się). Po­my­sło­daw­cą ta­lii Ri­de­ra – Wa­ite’a był Ar­thur Edward Wa­ite (1857 – ok. 1940), mi­styk, okul­ty­sta, czło­nek licz­nych or­ga­ni­za­cji i to­wa­rzystw okul­ty­stycz­nych, przede wszyst­kim Her­me­tycz­ne­go Za­ko­nu Zło­te­go Brza­sku. Uro­dził się w No­wym Jor­ku, ale więk­szość ży­cia spę­dził w Lon­dy­nie. Ilu­stra­cje do jego ta­lii, zwa­nej Ta­ro­tem Wa­ite’a (Ri­de­ra – Wa­ite’a) wy­ko­na­ła Pa­me­la Col­man Smith (1878–1951). Na­zwa Ta­ro­ta Ri­der-Wa­ite po­cho­dzi od na­zwisk wy­daw­cy (Ri­der) i współ­au­to­ra (Wa­ite). Wa­ite za­warł opis za­pro­jek­to­wa­nych kart w The Pic­to­rial Key to the Ta­rot – Klu­czu ob­ra­zo­wym do Ta­ro­ta, wy­da­nym wraz z nową ta­lią Ta­ro­ta. Ta­lia po­wsta­ła jako re­zul­tat grun­tow­nych stu­diów Wa­ite’a nad sys­te­ma­mi ezo­te­rycz­ny­mi, szcze­gól­nie nad ka­ba­łą. Wa­ite do­ko­nał rów­nież za­mia­ny miej­sca­mi kart Mocy i Spra­wie­dli­wo­ści w Wiel­kich Ar­ka­nach bez żad­ne­go uza­sad­nie­nia i, jak się w póź­niej­szej prak­ty­ce oka­że, więk­sze­go sen­su;
TA­ROT THO­TA ALE­ISTE­RA CROW­LEY’A – ta­lia po­wsta­ła w la­tach 1938–1944. Ale­ister Crow­ley (1875–1947) był bry­tyj­skim ma­giem, mi­sty­kiem, okul­ty­stą i ma­so­nem, człon­kiem wie­lu or­ga­ni­za­cji i to­wa­rzystw, jak choć­by Za­ko­nu Zło­te­go Świ­tu, Ordo Tem­pli Orien­tis (OTO) i po­dob­nie jak Ar­thur Edward Wa­ite, Her­me­tycz­ne­go Za­ko­nu Zło­te­go Brza­sku. Ta­rot Crow­ley’a po­wstał w dość nie­zwy­kłych oko­licz­no­ściach. Otóż we­dle wła­sne­go świa­dec­twa Crow­ley’a, w cza­sie jego po­by­tu w Ka­irze w 1903 roku, bez­po­sta­cio­wy duch o imie­niu Aiwaz prze­ka­zał mu Księ­gę Praw (Li­ber AL vel Le­gis). Ta ob­ja­wio­na księ­ga zna­la­zła się u pod­staw no­wej ogło­szo­nej przez Crow­ley’a fi­lo­zo­fii-re­li­gii pod na­zwą The­le­ma, wła­ści­wej dla epo­ki No­we­go Eonu. Sta­ry Eon był zdo­mi­no­wa­ny przez po­ję­cia grze­chu za­ka­zów, w re­li­giach ta­kich jak ju­da­izm, chrze­ści­jań­stwo, bud­dyzm. Roz­po­czy­na­ją­cy się Nowy Eon miał eks­po­no­wać wol­ną wolę jed­nost­ki i jej ra­do­ści. Po la­tach wy­peł­nio­nych burz­li­wy­mi zda­rze­nia­mi Crow­ley przy­stą­pił do pra­cy ma­ją­cej na celu zin­te­gro­wa­nie swo­jej wie­dzy ezo­te­rycz­nej, a w szcze­gól­no­ści The­le­my, z Ta­ro­tem. Po pię­ciu la­tach współ­pra­cy z ar­tyst­ką Frie­dą Har­ris (1877–1962) po­wstał Thoth Ta­rot. Ta­lia wraz z książ­ką – nową in­ter­pre­ta­cją Ta­ro­ta (The Book of Thoth) – zo­sta­ła wy­da­na u schył­ku ży­cia Crow­ley’a w 1944. Ta­lia sta­ła się prze­ło­mo­wa, nada­ła zu­peł­nie nowe zna­cze­nie Ta­ro­to­wi; Crow­ley wpro­wa­dził do nie­go m.in. nowe na­zew­nic­two czę­ści kart. Ta­rot Tho­tha był i jest uwa­ża­ny za wyż­szy sto­pień wta­jem­ni­cze­nia w dy­wi­na­cję ta­ro­to­wą. Po­nad­to, jako je­den z nie­licz­nych Ta­ro­tów, obok sym­bo­li­ki sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu i an­tycz­nej Gre­cji ko­rzy­sta też z sym­bo­li­ki śre­dnio­wiecz­nej, chrze­ści­jań­skiej i Da­le­kie­go Wscho­du. Łą­czy w so­bie tak­że ele­men­ty nu­me­ro­lo­gii, astro­lo­gii, al­che­mii i ka­ba­ły.
TA­ROT HER­ME­TIC (The Her­me­tic Ta­rot) – uwa­ża­ny jest za jed­ną z naj­waż­niej­szych ezo­te­rycz­nych ta­lii Ta­ro­ta stwo­rzo­nych w XX wie­ku. Ta­lia po­wsta­ła w Her­me­tycz­nym Za­ko­nie Zło­te­go Brza­sku i sta­ła się mo­de­lo­wą ta­lią Za­ko­nu, z któ­rej wzo­ry, ob­ra­zy i opi­sy czer­pa­li inni twór­cy kart, a wśród nich m.in. wspo­mnia­na wy­żej Frie­da Har­ris przy pra­cy nad Ta­ro­tem Tho­ta Ale­iste­ra Crow­ley’a. Ta­rot Her­me­tic łą­czy w so­bie sym­bo­li­kę ezo­te­rycz­ną, her­me­tycz­ną, astro­lo­gicz­ną, okul­ty­stycz­ną, ka­ba­ły her­me­tycz­nej, nu­me­ro­lo­gicz­ną, an­ge­lo­lo­gicz­ną i al­che­micz­ną w spo­sób nie­zwy­kle przy­stęp­ny, czy­tel­ny i wy­jąt­ko­wo umie­jęt­ny. Oprócz ogól­nych i pod­sta­wo­wych sym­bo­li Ta­ro­ta, kar­ty za­wie­ra­ją tak­że sym­bo­le egip­skie i li­te­ry he­braj­skie. Szcze­gó­ły i sym­bo­le na każ­dej kar­cie ujaw­nia­ją wie­le po­jęć ta­jem­ni­cy Her­me­tycz­ne­go Za­ko­nu Zło­te­go Brza­sku, któ­re mają swój po­czą­tek na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Ta­lia, któ­rą wy­ko­rzy­sta­łem do książ­ki, po­wsta­ła w 1979 roku ści­śle we­dług daw­nych wzo­rów Zło­te­go Brza­sku, a jej au­to­rem jest bry­tyj­ski ar­ty­sta – God­frey Do­wson, któ­ry wy­ko­nał ta­lię tech­ni­ką ry­sun­ku tu­szem. Do­dam jesz­cze, czym róż­nią się kar­ty ezo­te­rycz­ne od kart wró­żeb­nych. Otóż kar­ty ezo­te­rycz­ne słu­żą w du­żej mie­rze nie tyle do dy­wi­na­cji (choć do niej mogą być z po­wo­dze­niem wy­ko­rzy­sty­wa­ne), co bar­dziej do po­szu­ki­wa­nia sa­me­go sie­bie, me­dy­ta­cji i aso­cja­cyj­ne­go my­śle­nia.

Tech­nicz­nie, lek­sy­kon usys­te­ma­ty­zo­wa­ny zo­stał abe­ca­dło­wo. Za­wie­ra dwo­ja­ki ro­dzaj ha­seł. Je­den to wsze­la­kie sym­bo­le, któ­re moż­na do­strzec na kar­tach Ta­ro­ta, dru­gi sta­no­wi omó­wie­nie wszyst­kich sie­dem­dzie­się­ciu ośmiu kart ta­lii, po­trak­to­wa­nych tu jako od­ręb­ne ha­sła, gdyż to one sta­no­wią pod­sta­wo­we źró­dło sym­bo­li­ki oraz same w so­bie sta­no­wią od­ręb­ny sym­bol. Ha­sła zo­sta­ły opra­co­wa­ne we­dług usta­lo­ne­go prze­ze mnie sche­ma­tu uła­twia­ją­ce­go po­ru­sza­nie się w ob­rę­bie po­szcze­gól­nych ha­seł.

Każ­da kar­ta opra­co­wa­na zo­sta­ła więc jako od­ręb­ne ha­sło. Te ha­sła są naj­ob­szer­niej­sze w lek­sy­ko­nie. Na­zwy kart po­da­ję ta­kie, ja­kie przy­ję­ło się uży­wać w tra­dy­cyj­nych ta­liach kart, czy­li w Ta­ro­cie mar­syl­skim i Ri­de­ra – Wa­ite’a. Wśród tra­dy­cyj­nych nazw ist­nie­ją jed­nak nie­wiel­kie róż­ni­ce – lub znacz­ne, jak ma to miej­sce w przy­pad­ku na­zew­nic­twa her­me­tycz­ne­go. Po­da­ję je przy oma­wia­niu każ­dej kar­ty i uzu­peł­niam o na­zwy w róż­nych ję­zy­kach. Za­cho­wu­jąc po­rzą­dek abe­ca­dło­wy, oma­wiam przy tych ha­słach ta­kie za­gad­nie­nia, jak: opis hi­sto­rycz­ny kar­ty, od­no­śni­ki i od­po­wied­ni­ki oraz in­ter­pre­ta­cję przy­ję­tą w al­che­mii, stu­dium ar­che­ty­pu, bio­lo­gii (cia­ło), ka­ba­le (Drze­wo Ży­cia, li­te­ra he­braj­ska i ge­ma­tria), nu­me­ro­lo­gii, okul­ty­zmie, astro­lo­gii, astro­no­mii, da­lej po­da­ję wy­miar jed­nost­ki cza­su od­po­wia­da­ją­cy da­nej kar­cie, od­po­wia­da­ją­ce jej ko­lo­ry, od­no­śni­ki do po­sta­ci mi­to­lo­gicz­nych i le­gen­dar­nych (ale tyl­ko tych, któ­re mia­ły zna­cze­nie w Ta­ro­cie), prze­sła­nie sym­bo­licz­ne i dy­wi­na­cyj­ne kar­ty oraz jej przy­ję­tą sym­bo­li­kę w sen­sie ob­ra­zo­we­go zna­cze­nia, skró­co­ną su­ge­stię dy­wi­na­cyj­ną oraz okre­śle­nie ży­wio­łu, któ­re­mu kar­ta od­po­wia­da. Oczy­wi­ście wie­le miej­sca po­świę­cam przede wszyst­kim na szcze­gó­ło­we opi­sa­nie każ­dej kar­ty i wy­pi­sa­nie wszel­kich sym­bo­li wy­stę­pu­ją­cych na da­nej kar­cie w róż­nych tra­dy­cjach. Opi­sa­ne są one w al­fa­be­tycz­nie uło­żo­nych czę­ściach no­szą­cych ty­tu­ły: Sym­bo­le Crow­ley’a, Her­me­tic, mar­syl­skie i Wa­ite’a, co oczy­wi­ście od­no­si się do czte­rech ta­lii bę­dą­cych pod­sta­wą źró­dło­wą mo­jej książ­ki. Przy każ­dym sym­bo­lu za­mie­ści­łem od­sy­ła­cze do wła­ści­wych, sze­ro­kich opi­sów.

Mam nie­skry­wa­ną na­dzie­ję, że mój Lek­sy­kon sym­bo­li Ta­ro­ta, pierw­sza tego typu pu­bli­ka­cja w Pol­sce, speł­ni po­sta­wio­ne prze­ze mnie cele i sta­nie się po­moc­nym pod­ręcz­ni­kiem dla ad­re­sa­tów mo­jej książ­ki. Wie­rzę rów­nież że, choć nie­do­sko­na­ła i wy­ma­ga­ją­ca z pew­no­ścią wie­lu uzu­peł­nień, sta­nie się za­chę­tą dla in­nych au­to­rów do kon­ty­nu­owa­nia pod­ję­te­go prze­ze mnie te­ma­tu.

http://cyfroteka.pl/ebooki/Leksykon_sym ... 205272i020
0 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » sobota 17 mar 2018, 23:15

T A R O T - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO ? - Łukasz Chariasz - 17.03.2018 r.© VTV

https://www.youtube.com/watch?v=D64WlBBIUvg

Opublikowany 17 mar 2018
0 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » wtorek 01 sty 2019, 23:01

Co Czeka Polskę w 2019 roku ? TAROT

https://www.youtube.com/watch?v=SgYiy3Uzl2U

Opublikowany 28 gru 2018
0 xAwatar użytkownika
chanell
Administrator
Posty: 6454
Rejestracja: niedziela 18 lis 2012, 10:02
Lokalizacja: Kraków
x 1090
x 320
Podziękował: 11567 razy
Otrzymał podziękowanie: 12006 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: chanell » niedziela 03 lut 2019, 10:29

Wróżenie z kart - zobacz swoją przyszłość

https://youtu.be/q7h1o4i1Wdg

Tajemity
Opublikowany 15 sty 2019

Odkrywanie przyszłości zawsze budziło wśród ludzi emocje i to niespotykane na co dzień uczucie spotkania z wróżbitą czy też wróżką, która może rozwiązać nasze problemy podpowiadając co w tym kierunku mamy uczynić. Wróżenie z kart, oparte na wiedzy tajemnej, opisuje rzeczywistość materialną oraz wpływ na nią różnych sił astralnych. Wyjawia sfery doznań i uczuć zawsze w odniesieniu właśnie do tej rzeczywistości. Przepowiadanie z kart nazywane jest Kartomancją. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy wam trochę historii powstania kart oraz najstarszy sposób wróżenia swojej przyszłości. Stosując się do tej metody wróżenia z kart, w domowym zaciszu będziecie mogli wróżyć sobie i innym przyszłość. Jedni wróżby takie traktują poważnie, dla drugich jest to znakomita rozrywka w czasie wolnym podczas spotkania ze znajomymi przy lampce dobrego, węgierskiego wina. Zapraszamy do oglądania.
0 x


Lubię śpiewać, lubię tańczyć,lubię zapach pomarańczy...........

Awatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » czwartek 14 lis 2019, 21:51

Symbole a nasz wewnętrzny świat wg.Chuck'a Spezzano - Beata Paterska w rozmowie z Januszem Zagórskim

https://www.youtube.com/watch?v=QxzuYl5fL58

Nadawane na żywo 6 godzin temu
1 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » poniedziałek 01 cze 2020, 15:00

Tarot - tajemnice zapisane w kartach
16.01.2014 — autor MysteryTV

https://www.youtube.com/watch?v=IzLO2mGROMI

Pierwszy odcinek serii filmików dokumentalnych opisujących zjawiska niewyjaśnione, paranormalne i w szerokim spectrum rozumiane jako tajemnicze. Dzisiaj przedstawimy kulisy wróżenia z kart Tarota, oraz omówimy wszelkie mity związane z tą dziedziną. Zapraszamy!

Jan Suliga - mocne świadectwo okultyzmu
3 lis 2014

https://www.youtube.com/watch?v=nNAYOjcRmpg

AKSORZ AKSORZ

Świadectwo zawodowego tarocisty i okultysty Jana Suligi , który w pewnym momencie swojego życia otrzymał łaskę poznania co , a raczej kto stoi za tym co pan Jan nazywa "energią" lub "przewodnikami". Niestety pomimo pozytywnego przesłania tej historii zło skutecznie upomniało się o pana Suligę i po pewnym czasie w programie Jana Pospieszalskiego odwołał wszystko to o czym mówił.
0 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 15634
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 27
x 832
Podziękował: 29195 razy
Otrzymał podziękowanie: 23523 razy

Re: TAROT - interpretacja i różne talie

Nieprzeczytany post autor: janusz » piątek 18 gru 2020, 17:31

Czy można wpłynąć na swoje przeznaczenie - Agnieszka Malczewska-Błaszczyk

https://www.facebook.com/niezaleznatelewizja/videos/386912062379218

Niezależna telewizja
0 xODPOWIEDZ